MENU

Your Power - Billie Eilish 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But havin' it's so strange


Your Power - Billie Eilish 「Lời bài hát」

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But havin' it's so strange

[Verse 1]
She said you were a hero
You played the part
But you ruined her in a year
Don't act like it was hard
And you swear you didn't know (Didn't know)
No wonder why you didn't ask
She was sleepin' in your clothes (In your clothes)
But now she's got to get to class

[Pre-Chorus]
How dare you?
And how could you?
Will you only feel bad when they find out?
If you could take it all back
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power


I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But havin' it's so strange

[Verse 2]
I thought that I was special
You made me feel
Like it was my fault, you were the devil
Lost your appeal
Does it keep you in control? (In control)
For you to keep her in a cage?
And you swear you didn't know (Didn't know)
You said you thought she was your age

[Pre-Chorus]
How dare you?
And how could you?
Will you only feel bad if it turns out
That they kill your contract?
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power


But power isn't pain

[Outro]
Mmm
Ooh
La-la-la-la-la, hmm
La-la-la-la-la-la, la-la


Your Power - Billie Eilish 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Cố gắng không để lạm dụng quyền lực của bạn
Tôi biết chúng tôi đã không chọn để thay đổi
Bạn có thể không muốn mất đi sức mạnh của bạn
Nhưng havin' nó rất kỳ lạ

[Câu 1]
Cô nói bạn là một anh hùng
Bạn đóng vai
Nhưng bạn đổ nát của mình trong một năm
Đừng hành động như thật khó
Và bạn thề THỂ BẠN CHƯA BIẾT (Không biết)
Không có thắc mắc tại sao bạn không hỏi
Cô đã sleepin' trong quần áo của bạn (Trong quần áo của bạn)
Nhưng bây giờ cô ấy có để có được đến lớp

[Pre-Chorus]
Sao may dam?


Và làm thế nào có thể bạn?
bạn sẽ chỉ cảm thấy xấu khi họ phát hiện ra?
Nếu bạn có thể mang nó tất cả trở lại
Phải không?

[Điệp khúc]
Cố gắng không để lạm dụng quyền lực của bạn
Tôi biết chúng tôi đã không chọn để thay đổi
Bạn có thể không muốn mất đi sức mạnh của bạn
Nhưng havin' nó rất kỳ lạ

[Verse 2]
Tôi nghĩ rằng tôi đã đặc biệt
Bạn làm tôi cảm thấy
Giống như đó là lỗi của tôi, bạn là ma quỷ
Mất sức hấp dẫn của bạn
Liệu nó giữ cho bạn trong kiểm soát? (Trong kiểm soát)
Để bạn có thể giữ cô trong một cái lồng?
Và bạn thề THỂ BẠN CHƯA BIẾT (Không biết)
Bạn nói rằng bạn nghĩ rằng cô ấy bằng tuổi các bạn

[Pre-Chorus]
Sao may dam?
Và làm thế nào có thể bạn?
bạn sẽ chỉ cảm thấy xấu nếu nó quay ra


Rằng họ giết hợp đồng của bạn?
Phải không?

[Điệp khúc]
Cố gắng không để lạm dụng quyền lực của bạn
Tôi biết chúng tôi đã không chọn để thay đổi
Bạn có thể không muốn mất đi sức mạnh của bạn
Nhưng sức mạnh không phải là nỗi đau

[Outro]
mmm
Ooh
La-la-la-la-la, hmm
La-la-la-la-la-la, la-la