MENU

Lời bài hát - Lyrics

God's Plan - Dịch sang tiếng Việt - DrakeTradução em Português
Traducción al Español
Übersetzung auf Deutsch
перевод по-русски
Nederlandse Vertaling
Tłumaczenie Polskie
Käännöksen suomeksi
Traduction en Français
Traduzione in Italiano
翻訳 日本語で
翻譯 中文
한국어로 번역
Dịch sang tiếng Việt
ترجمه به فارسی
English Version
Top 1 Brasil: Anitta - Machika - J Balvin

God's Plan - Drake | Lời bài hát - Lyrics

[Intro]
Yeah they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'
They wishin' on me

[Verse 1]
I been movin' calm, don't start no trouble with me
Tryna keep it peaceful is a struggle for me
Don’t pull up at 6 AM to cuddle with me
You know how I like it when you lovin' on me
I don’t wanna die for them to miss me
Guess I see the things that they wishin' on me
Hope I got some brothers that outlive me
They gon' tell the story, shit was different with me[Chorus 1]
God's plan, God's plan
I hold back, sometimes I won't (yeah)
I feel good, sometimes I don't (ayy, don't)
I finessed down Weston Road (ayy, 'nessed)
Might go down a G.O.D. (yeah, wait)
I go hard on Southside G (yeah, wait)
I make sure that north-side eat
And still[Bridge]
Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'
They wishin' on me
Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'
They wishin' on me
Yeah, ayy, ayy[Verse 2]
She say, "Do you love me?" I tell her, "Only partly"
I only love my bed and my momma, I'm sorry
Fifty dub, I even got it tatted on me
81, they'll bring the crashers to the party
And you know me
Turn the 02 into the 03, dog
Without 40, Oli, there would be no me
Imagine if I never met the broski's[Chorus 2]
God's plan, God's plan
I can't do this on my own (ayy, no, ayy)
Someone watching this shit close (yep, close)
I've been me since Scarlett Road (ayy, road, ayy)
Might go down as G.O.D. (ayy, wait)
I go hard on Southside G (ayy, wait)
I make sure that north-side eat
And still[Bridge]
Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'
They wishin' on me
Yeah, yeah
Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'
They wishin' on me
Yeah
[Chorus 1]
God's plan, God's plan
I hold back, sometimes I won't (yeah)
I feel good, sometimes I don't (ayy, don't)
I finessed down Weston Road (ayy, 'nessed)
Might go down a G.O.D. (yeah, wait)
I go hard on Southside G (yeah, wait)
I make sure that north-side eat
And still[Bridge]
Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'
They wishin' on me
Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'
They wishin' on me
Yeah, ayy, ayy[Verse 2]
She say, "Do you love me?" I tell her, "Only partly"
I only love my bed and my momma, I'm sorry
Fifty dub, I even got it tatted on me
81, they'll bring the crashers to the party
And you know me
Turn the 02 into the 03, dog
Without 40, Oli, there would be no me
Imagine if I never met the broski's[Chorus 2]
God's plan, God's plan
I can't do this on my own (ayy, no, ayy)
Someone watching this shit close (yep, close)
I've been me since Scarlett Road (ayy, road, ayy)
Might go down as G.O.D. (ayy, wait)
I go hard on Southside G (ayy, wait)
I make sure that north-side eat
And still[Bridge]
Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'
They wishin' on me
Yeah, yeah
Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'
They wishin' on me
Yeah

God's Plan - Drake | Dịch sang tiếng Việt

[Giới thiệu]
Vâng họ muốn và mong muốn và mong muốn và ước muốn
Họ muốn tôi, yuh

[Câu 1]
Tôi đã được movin 'bình tĩnh, không bắt đầu gặp rắc rối với tôi
Tryna giữ nó yên bình là một cuộc đấu tranh cho tôi
Đừng kéo lên lúc 6 giờ sáng để âu yếm với tôi
Bạn biết tôi thích nó thế nào khi bạn yêu tôi
Tôi không muốn chết vì họ nhớ tôi
Đoán tôi thấy những điều mà họ muốn về tôi
Hy vọng tôi có một số anh em sống lâu hơn tôi
Họ gon 'kể câu chuyện, shit khác với tôi[Chorus 1]
Kế hoạch của Đức Chúa Trời, kế hoạch của Đức Chúa Trời
Tôi giữ lại, đôi khi tôi sẽ không, yuh
Tôi cảm thấy tốt, đôi khi tôi không, ay, không
Tôi hạ xuống con đường Weston Road, ay, 'nessed
Có thể đi xuống G.D., yeah, chờ đợi
Tôi đi khó khăn về Southside G, yuh, chờ đợi
Tôi chắc chắn rằng phía bắc ăn
Và vẫn

[Cầu]
Những điều tồi tệ
Đó là rất nhiều điều xấu
Rằng họ muốn và mong muốn và mong muốn và mong muốn '
Họ muốn tôi
Những điều tồi tệ
Đó là rất nhiều điều xấu
Rằng họ muốn và mong muốn và mong muốn và mong muốn '
Họ muốn tôi
Yuh, ay, ay[Câu 2]
Cô ấy nói, "Bạn có yêu tôi không?" Tôi nói với cô ấy, "Chỉ một phần"
Tôi chỉ yêu giường và mẹ của tôi, tôi xin lỗi
Năm mươi dub, tôi thậm chí có nó tatted trên tôi
81, họ sẽ mang những người sụp đổ vào bữa tiệc
Bạn biết tôi
Bật O2 vào O3, con chó
Không có 40, Oli, sẽ không có tôi
Hãy tưởng tượng nếu tôi không bao giờ gặp những con broskies

[Chorus 2]
Kế hoạch của Đức Chúa Trời, kế hoạch của Đức Chúa Trời
Tôi không thể làm điều này một mình, ay, không, ay
Một người nào đó quan sát thấy cái này gần gũi, yep, close
Tôi đã là tôi từ Scarlett Road, ay, road, ay
Có thể đi xuống như G.O.D., yeah, chờ đợi
Tôi đi cứng trên Southside G, ay, chờ đợi
Tôi chắc chắn rằng phía bắc ăn, yuh
Và vẫn[Cầu]
Những điều tồi tệ
Đó là rất nhiều điều xấu
Rằng họ muốn và mong muốn và mong muốn và mong muốn '
Họ muốn tôi
Tuyệt
Những điều tồi tệ
Đó là rất nhiều điều xấu
Rằng họ muốn và mong muốn và mong muốn và mong muốn '
Họ muốn tôi
Vâng


Mais de letras-lyrics.com.br

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard hot 100, música brasileira e muito mais.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira